REGULAMIN LIGI BIEGOWEJ
§ 1
DEFINICJE
Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
1. Organizator – jest to spółka Sportfolio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-493) przy ul. Wrocławskiej 21 lok. 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000429070, NIP: 5222997930, kapitał zakładowy: 40.000 zł;
2. Liga Biegowa – jest to akcja prowadzona przez Organizatora, której istotą jest współzawodnictwo w biegach długodystansowych organizowanych przez podmioty trzecie;
3. Uczestnik – jest to każda osoba która zgłosi swoje uczestnictwo w Lidze Biegowej;
4. Serwis – jest to serwis internetowy prowadzony przez Organizatora, dostępny pod adresem www.ligabiegowa.pl, umożliwiający Uczestnikom m.in. przystąpienie do Ligi Biegowej, publikowanie swoich wyników oraz śledzenie wyników innych Uczestników;
5. Edycja – jest to pojedynczy okres, w którym Uczestnicy współzawodniczą, zdobywając punkty w ramach Ligi Biegowej.
§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Lidze Biegowej oraz korzystania z Serwisu.
2. Celem Ligi Biegowej jest popularyzacja biegania rekreacyjnego oraz motywowanie Uczestników do podejmowania regularnej aktywności fizycznej, poprzez całoroczne współzawodnictwo indywidualne oraz drużynowe. Liga Biegowa propaguje zdrowy tryb życia również poprzez promowanie właściwych form odżywiania, rozciągania oraz szeroko rozumianego treningu, a także poprzez publikowanie w Serwisie artykułów ściśle związanych z tą tematyką.
3. Istotą Ligi Biegowej jest całoroczna rywalizacja indywidualna oraz drużynowa w oparciu o wyniki uzyskiwane przez Uczestników w biegach rozgrywanych w Polsce i zagranicą, podczas których prowadzony jest elektroniczny pomiar czasu, na dystansach 5 km, 10 km, półmaratonu i maratonu. Ponadto warunkiem uznania wyniku z danego biegu, jest obecność na mecie osoby kontrolującej czas (sędzia, organizator, bądź inna osoba powołana przez organizatora). Nie uznajemy wyników z zawodów, w których tabele z wynikami powstają w oparciu o mierzenie sobie czasu wyłącznie przez uczestników biegu.
Szczegółowa lista biegów zaliczanych do klasyfikacji Ligi Biegowej publikowana jest w Serwisie.
4. Uczestnictwo w Lidze Biegowej oraz korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
§ 3
REJESTRACJA
1. Przystąpienie do Ligi Biegowej wymaga rejestracji w Serwisie.
2. Rejestracja w Serwisie wymaga podania przez Uczestnika jego danych osobowych (imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, e-mail, branża) i wybrania hasła, a ponadto akceptacji niniejszego regulaminu. Opcjonalnie Uczestnik może również zamieścić w Serwisie swoją fotografię.
3. Przystępując do Ligi Biegowej, Uczestnik upoważnia Organizatora do pozyskiwania informacji o wynikach Uczestnika w biegach zaliczanych do klasyfikacji Ligi Biegowej, bezpośrednio od organizatorów tych biegów.
4. Przystępując do Ligi Biegowej, Uczestnik upoważnia Organizatora do publikacji w Serwisie profilu Uczestnika, zawierającego wskazane wyżej informacje o jego wynikach oraz informacje o ilości punktów uzyskanych w ramach Ligi Biegowej. Ponadto na profilu Uczestnika w Serwisie publikowane będą dane osobowe Uczestnika obejmujące imię, nazwisko, rok urodzenia, województwo, branżę, datę przystąpienia do Ligi Biegowej oraz ewentualnie wizerunek (w przypadku dodania przez Uczestnika fotografii) i nazwę drużyny (w przypadku przystąpienia przez Uczestnika do drużyny). Pozostałe dane osobowe Uczestnika nie będą publikowane w Serwisie.
5. Warunkiem przystąpienia do Ligi Biegowej jest rejestracja w Serwisie i wyrażenie zgody na otrzymywanie od Organizatora na podany adres e-mail informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych dotyczących Ligi Biegowej oraz produktów i usług samego Organizatora lub podmiotów trzecich.
6. Uczestnik może tylko jednokrotnie przystąpić do Ligi Biegowej i posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
§ 4
WSPÓŁZAWODNICTWO
ZASADY OGÓLNE I ZALICZANE DYSTANSE
1. Czas uzyskany przez Uczestnika w każdym biegu zaliczanym do klasyfikacji Ligi Biegowej przeliczany będzie na wartość punktową zgodnie z opublikowaną w Serwisie tabelą opartą na tabeli VDOT Jacka Danielsa, uwzględniającą dodatkowo współczynnik bonusowy dla kobiet w wysokości 10 punktów (jednakowy dla wszystkich dystansów) oraz przelicznik dla poszczególnych dystansów.
2. Na wynik każdego Uczestnika składać się będzie suma punktów odpowiadających czasom uzyskanym przez tego Uczestnika podczas wszystkich biegów zaliczanych do klasyfikacji Ligi Biegowej, w jakich brał udział w okresie trwania jednej Edycji.
3. W klasyfikacji liczone są biegi na dystansach 5 km, 10 km, półmaratonu oraz maratonu. W przypadku biegów na dystansie 5 zaliczane również będą biegi na dystansach "niestandardowych" od 4,85 km do 5,99 km, biegów na dystansie 10 km - od 9,85 do 10,99 km, półmaratonów - od 21,1 km do 21,9 km oraz maratonów - od 42,195 km do 44,99 km.
4. W przypadku dystansów "niestandardowych": zarówno tych niedoszacowanych, jak i przeszacowanych: do obliczania punktów zaliczanych do rankingów brana jest pod uwagę zaokrąglona wartość kilometrów (np. w przypadku biegu długości 4,98 km, czy 5,30 do obliczeń stosujemy wartość 5 km, a przy 9,97 km i 10,40 km - dystans 10 km). Do rankingów zaliczane są wszystkie Parkruny i Citytraile.
5. Organizatorzy nie uwzględnią w rankingach biegów niespełniających ww. warunków oraz biegów, w których liczba osób, które ukończyły dane zawody, nie przekracza lub nie równa się liczbie 30 (ten zapis nie obejmuje Parkrunów, Citytrailów oraz imprez biegowych organizowanych przez urzędy miasta, gminy, starostwa lub inne instytucje publiczne). Wyniki z tych biegów są zaliczane, niezależnie od liczby osób, które wzięły udział w takim biegu).

5a. Zasada 30 osób plus dotyczy jednego biegu na jednym dystansie danego dnia, a nie biegów wchodzących w skład jednego cyklu, edycji lub imprezy.
6. W przypadku biegów toczących się poza granicami kraju, obowiązują analogiczne zasady jak w biegach krajowych. Warunkiem niezbędnym do tego, by dany wynik znalazł się w historii biegów Uczestnika, oraz został przeliczony na punkty i dodany do konta Uczestnika, jest zgłoszenie owego biegu na stronie naszego technicznego partnera www.enduhub.com
7. W klasyfikacji nie są liczone biegi, będące składową zawodów triathlonowych.

8. Do klasyfikacji są wliczane biegi górskie, przeszkodowe, przełajowe, miejskie - pod warunkiem, że spełniają ww. wymogi.
SPOSÓB NALICZANIA PUNKTÓW
7. W rankingach uzyskane punkty z tabeli VDOT będą przeliczane wedle dodatkowego mnożnika uwzględniającego dystans, na którym bieg się odbył. Dla biegów na dystansie 5 km mnożnik ten wynosi 1, dla 10 km - 1.3, dla 21 km - 1.6, dla 42 km - 2.
8. W przypadku kobiet wartość punktowa wyliczana jest wedle wzoru: (VDOT x mnożnik) + 10 pkt = suma punktów
ZASADA "JEDNEGO BIEGU DZIENNIE"
9. Do klasyfikacji Ligi Biegowej biegaczom zaliczany jest tylko jeden start danego dnia.
10. Jeśli przez 7 dni po zaciągniętym przez system na konto Uczestnika biegu Uczestnik nie potwierdzi go, system każdorazowo automatycznie potwierdzi taki wynik i zapisze punkty na jego koncie Ligi Biegowej. (co się dzieje w przypadku jeśli niepotwierdzony bieg nie jest biegiem danego Uczestnika. O tym niżej w punkcie "To nie mój wynik")
11. W przypadku gdy Uczestnik danego dnia wystartuje w więcej niż jednym biegu, do klasyfikacji punktowej zaliczony będzie pierwszy bieg zaciągnięty przez system. Tym niemniej Uczestnik ma mozliwość dokonania wyboru korzystniejszego dla siebie biegu spośród tych przebiegniętych jednego dnia. Patrz punkt 12.
12. Uczestnik akceptując jeden z przebiegniętych przez siebie biegów dziennie, dokonuje wyboru biegu, który wlicza mu się do konta punktowego. Uczestnik ma prawo wyboru biegu przez 7 dni od momentu, gdy system zaciągnie drugi (lub każdy kolejny) bieg przebiegnięty przez Uczestnika. Po upływie owych 7 dni, w razie braku decyzji biegacza, system zamyka możliwość wyboru biegu i zalicza do konta punktowego Ligi Biegowej pierwszy z biegów zaciągnięty przez system.
13. Niewybrany do rankingu punktowego zgodnie z zasadą "jednego biegu dziennie" bieg (-i) jest mimo to widoczny w historii biegów Uczestnika, ale nie punktuje(-ą) on(-e) w rankingach Ligi Biegowej.
ZASADA "DWÓCH BIEGÓW W TYGODNIU"
14. Z dniem 8 lutego 2016 roku Liga Biegowa wprowadza zasadę "dwóch biegów w tygodniu". Do klasyfikacji punktowej Uczestnika zaliczane będą jedynie dwa wybrane przez niego biegi w tygodniu rozumianym od poniedziałku do niedzieli włącznie.
15. W przypadku gdy Uczestnik w danym tygodniu wystartuje w więcej niż dwóch biegach, do klasyfikacji punktowej zaliczone będą mu pierwsze dwa biegi zaciągnięte przez system. Tym niemniej Uczestnik ma możliwość dokonania wyboru korzystniejszych dla siebie biegów spośród tych przebiegniętych w jednym tygodniu. Patrz punkt 16.
16. Uczestnik akceptując dwa z przebiegniętych przez siebie biegów w tygodniu, dokonuje wyboru biegów, które wliczają mu się do konta punktowego. Uczestnik ma prawo wyboru biegów przez 7 dni od momentu, gdy system zaciągnie trzeci (lub każdy kolejny) bieg przebiegnięty przez Uczestnika. Po upływie owych 7 dni, w razie braku decyzji biegacza, system zamyka możliwość wyboru biegów i zalicza do konta punktowego Ligi Biegowej pierwsze dwa z biegów zaciągniętych przez system.
17. Niewybrany do rankingu punktowego zgodnie z zasadą "dwóch biegów w tygodniu" bieg (-i) jest mimo to widoczny w historii biegów Uczestnika, ale nie punktuje(-ą) on(-e) w rankingach Ligi Biegowej.
18. Wprowadzona w życie zasada "dwóch biegów w tygodniu" obowiązuje od 8 lutego 2016 roku i nie działa wstecz.
19. Zasada "jednego biegu dziennie" jest nadrzędna wobec zasady "dwóch biegów w tygodniu", co oznacza, że nie można zaliczyć sobie do konta punktowego Ligi Biegowej w jednym tygodnia tylko i wyłącznie dwóch biegów rozegranych jednego dnia.
"TO NIE MÓJ WYNIK" / "ZGŁOŚ WYNIK"
14. Funkcjonalność "To nie mój wynik". Guzik ten ma służyć do identyfikowania nie swoich wyników zarówno przez właściela konta jak i osób trzecich. W przypadku kiedy to na koncie pojawia się niechciany wynik, po kliknięciu guzika "To nie mój wynik", wynik ten znika z historii biegów Uczestnika, a w CMS zostaje oznaczony jako wynik nie będący wynikiem tej osoby.
15. W rozstrzyganiu dalszych wątpliwości pomaga guzik "Zgłoś wynik" znajdujący się w tym samym miejscu co "To nie mój wynik" - po kliknięciu takowego wyskakuje okienko, w którym trzeba podać powód zgłoszenia wyniku i strona wyśle na info@ligabiegowa.pl komunikat, aby zobaczyć i zdecydować co z takim wynikiem począć.
RANKINGI, NALICZANIE WYNIKÓW, ZASADY OGÓLNE
16. Jeżeli Uczestnik potwierdzi celowo nie swój bieg, może grozić mu dyskwalifikacja.
17. Na podstawie liczby uzyskanych punktów Uczestnik klasyfikowany jest we wszystkich rankingach Ligi Biegowej, których wymagania spełnia: ranking generalny ("Open"), w podziale na kategorie wiekowe, branże, dystanse, województwa oraz ewentualne rankingi specjalne. Szczegółowa lista rankingów oraz ich opis dostępne są w Serwisie, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych rankingów w dowolnym czasie. Wyniki poszczególnych rankingów publikowane są w Serwisie.
18. Rywalizacja w ramach Ligi Biegowej odbywać się będzie przez cały rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.
19. Warunkiem koniecznym do zaliczenia wyniku z danego biegu do rankingów Ligi Biegowej jest rejestracja zawodnika podczas biegu pod identycznymi danymi (imię, nazwisko, rok urodzenia, e-mail), jak dane podane przez Uczestnika podczas rejestracji w Serwisie.
20. Jeżeli pomimo spełnienia powyższych warunków, informacja o udziale zawodnika w biegu, zaliczanym do klasyfikacji Ligi Biegowej nie pojawia się w Serwisie w przeciągu 72 godz. od zakończenia biegu albo w Serwisie pojawia się informacja zniekształcona lub niepełna, możliwe jest wniesienie reklamacji poprzez wysłanie na adres mailowy info@ligabiegowa.pl wiadomości zawierającej w treści: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres e-mail Uczestnika (który służył do rejestracji w Serwisie) oraz nazwę biegu, datę jego rozgrywania, a także numer startowy, z jakim Uczestnik brał udział w biegu. Po pozytywnej weryfikacji startu i uzyskanego wyniku Uczestnikowi przyznane zostaną punkty za czas uzyskany w danym biegu.
"OKRES OCHRONNY"
21. Do ostatniego dnia września Liga Biegowa wprowadza tzw. "okres ochronny" dla wszystkich nowozarejestrowanych do tego dnia Uczestników. Oznacza on, że do ich konta punktowego zaliczać się będą wszystkie biegi w których wzięli udział od 1 stycznia danego roku na zasadach opisanych w powyższych punktach. Biegi automatycznie zapiszą się na koncie punktowym użytkownika do 7 dni od momentu zaciągnięcia przez system. A w przypadku więcej niż jednego startu jednego dnia przez biegacza, Uczestnik będzie mieć 7 dni na wybór lepszego dla siebie biegu, od momentu pojawienia się drugiego (lub kolejnego) takiego biegu z jednego dnia na jego koncie. Po tych 7 dniach na jego koncie punktowym zostanie zapisany pierwszy bieg w kolejności zaciągnięcia przez system, a pozostałe sa w idoczne tylko historii biegów, ale nie punktuja już na koncie biegacza (zgodnie z zasadą jednego biegu dziennie).
22. Nowi Uczestnicy zarejestrowani na Ligę Biegową 1 października i później nie podlegają już "okresowi ochronnemu" i do rankingów liczyć im się będą jedynie biegi w których wzięli udział od momentu rejestracji.
§ 5
WSPÓŁZAWODNICTWO DRUŻYNOWE
1. W ramach Ligi Biegowej odbywa się również współzawodnictwo drużynowe.
2. W skład drużyny może wchodzić od czterech do sześciu Uczestników, przy czym na wynik punktowy drużyny składa się suma punktów zdobywanych przez wszystkich Uczestników należących do tej drużyny.
3. Każda drużyna klasyfikowana jest w rankingu drużynowym, generalnym oraz branżowym.
4. Drużynę może założyć każdy Uczestnik, wypełniając w tym celu formularz dostępny w Serwisie. Po aktywacji profilu drużynowego Uczestnik, który założył drużynę uzyskuje status kapitana. Kapitan drużyny ma możliwość edycji jej profilu w Serwisie, a także możliwość zaproszenia do drużyny innych Uczestników.
5. Zaproszenie Uczestnika do drużyny następuje poprzez kliknięcie przez kapitana drużyny pola „Zaproś do drużyny" (widoczne jedynie dla kapitanów drużyn) na indywidualnym profilu danego Uczestnika w Serwisie. Zaproszony Uczestnik musi potwierdzić chęć przystąpienia do drużyny.
6. Jeżeli drużyna liczy już sześć osób, zaproszenie do drużyny nowego Uczestnika będzie możliwe dopiero po usunięciu przez kapitana innego Uczestnika ze składu drużyny (opcja w panelu administracyjnym drużyny). Kapitan drużyny ma prawo do przeprowadzenia maksymalnie dwóch zmian w składzie drużyny w okresie trwania jednej Edycji Ligi Biegowej. Punkty zdobyte przez Uczestnika do momentu usunięcia go z drużyny nie będą odejmowane od wyniku drużyny. Punkty zdobywane przez nowego Uczestnika będą zaliczane do wyniku drużyny począwszy od momentu akceptacji przez niego zaproszenia do drużyny.
7. Uczestnik nie może być jednocześnie członkiem więcej niż jednej drużyny.
8. Niezależnie od liczby osób, które brały udział w rywalizacji drużynowej w ramach jednego zespołu - maksymalna liczba nagród jakie mogą przypaść jednej drużynie, to sześć.
9. Przed rozpoczęciem każdego nowego sezonu LB, aż do końca stycznia każdego roku, kapitan zespołu ma możliwość dokonania nieograniczonej liczby zmian w swojej drużynie.
10. W przypadku jeśli osobą, która w trakcie trwania sezonu musi opuścić skład drużyny z jakichkolwiek przyczyn jest sam kapitan, będący przy okazji administratorem konta zespołu, opaska kapitana przechodzi automatycznie na rzecz następnej w kolejności dołączenia do zespołu osoby z drużyny.
§ 6
NAGRODY
1. Organizator może przyrzec określone nagrody rzeczowe lub pieniężne za osiągnięcie najlepszych wyników w wybranych rankingach danej Edycji Ligi Biegowej.
2. Szczegółowe informacje o nagrodach dostępnych w danej Edycji Ligi Biegowej oraz warunkach ich przyznawania ujęte będą w odrębnych regulaminach nagród.
3. Regulamin nagród dla danej Edycji Ligi Biegowej ogłaszany będzie każdorazowo przed rozpoczęciem nowej Edycji, z zastrzeżeniem, że tabela nagród, zawierająca szczegółowy opis nagród i ich wartość, ogłaszana będzie każdorazowo w terminie do 30 czerwca.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany każdego regulaminu nagród w trakcie trwania danej Edycji, poprzez wprowadzenie dodatkowych nagród lub rankingów, bez uszczerbku dla praw nabytych Uczestników.
5. O ile Organizator nie ogłosi w regulaminie nagród odmiennych warunków przyznawania i odbioru nagród, zastosowanie mają poniższe postanowienia.
6. W przypadku przyznania Uczestnikowi przez Organizatora nagrody rzeczowej, której wartość jednorazowo przekroczy 760 zł, zdobywca takiej nagrody zobowiązany będzie - stosownie do treści art.41 ust.7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - do uiszczenia Organizatorowi, jako płatnikowi zobowiązanemu do pobrania tego podatku, kwoty stanowiącej 10% wartości nagrody. Zapłata przez Uczestnika wskazanej kwoty podatku powinna nastąpić przed wydaniem nagrody i jest warunkiem jej udostępnienia Uczestnikowi.
7. Uczestnik uprawniony do nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w terminie 21 dni po zakończeniu danej Edycji, poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany przez Uczestnika przy rejestracji w Serwisie.
8. Nagroda wysłana zostanie przesyłką na adres podany przez Uczestnika, o ile sam Uczestnik nie wybierze formy odbioru nagrody osobiście w siedzibie Organizatora.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody, wynikającą z braku jej odbioru przez Uczestnika, lub z podania przez Uczestnika nieprawidłowego adresu. W takim przypadku nagroda przepada na rzecz Organizatora.
10. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany nagrody na gotówkę, lub nagrodę innego rodzaju.
11. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
12. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
13. Organizator ma prawo odmówić wydania nagrody Uczestnikowi w przypadku złamania któregokolwiek punktu niniejszego regulaminu, zaś w wypadku ujawnienia faktu złamania regulaminu po doręczeniu nagrody, Organizator może zażądać jej zwrotu. W takim wypadku Uczestnik zobowiązany pokryć wszelkie straty, jakie poniesie Organizator w związku z jego dyskwalifikacją.
§ 7
LIGI PRYWATNE
1. Organizator może umożliwić Uczestnikom współzawodnictwo w ramach Serwisu w ligach prywatnych, tj. zamkniętych rankingach, widocznych jedynie dla Uczestników, którzy do nich przystąpili. W przypadku udostępnienia w Serwisie możliwości tworzenia lig prywatnych zastosowanie mają poniższe postanowienia.
2. Ligę prywatną może założyć każdy Uczestnik, wypełniając w tym celu formularz dostępny w Serwisie. Po aktywacji profilu ligi prywatnej Uczestnik, który ją założył uzyskuje status administratora ligi prywatnej. Administrator ligi prywatnej ma możliwość edycji jej profilu w Serwisie, a także możliwość zaproszenia do ligi prywatnej innych Uczestników.
3. Zaproszenie Uczestnika do ligi prywatnej następuje poprzez kliknięcie przez administratora pola „Zaproś do ligi prywatnej" (widoczne jedynie dla administratorów lig prywatnych) na indywidualnym profilu danego Uczestnika w Serwisie. Zaproszony Uczestnik musi potwierdzić chęć przystąpienia do ligi prywatnej.
4. Liga prywatna funkcjonować będzie od momentu jej stworzenia do końca bieżącej Edycji Ligi Biegowej.
§ 8
KORZYSTANIE Z SERWISU
1. Uczestnik zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z Serwisu w sposób, który:
a) zakłóca funkcjonowanie Serwisu;
b) jest uciążliwy lub niebezpieczny dla innych Uczestników;
c) prowadzi do przełamania lub obejścia zastosowanych przez Organizatora zabezpieczeń przed dostępem do określonych elementów lub mechanizmów Serwisu;
d) narusza prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste, dane osobowe, prawa autorskie;
e) narusza inne normy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności poprzez podżeganie do przestępstwa, nawoływanie do nienawiści, propagowanie ustrojów totalitarnych;
f) narusza dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności poprzez publikowanie treści wulgarnych, obscenicznych, bądź obraźliwych;
g) godzi w dobre imię lub renomę Organizatora, albo sponsorów i partnerów Ligi Biegowej;
h) jest przejawem działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej, reklamowej.
2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, Organizator może bez dodatkowego ostrzeżenia wykluczyć takiego Uczestnika z Ligi Biegowej i zablokować jego dostęp do Serwisu. W przypadku uprawdopodobnienia takiego naruszenia Organizator może bez dodatkowego ostrzeżenia zawiesić dostęp Uczestnika do Serwisu do czasu uzyskania stosownych wyjaśnień. Podejmując działania, o których mowa niniejszym ustępie, Organizator powiadomi o tym Uczestnika za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przy rejestracji.
3. Uczestnik zobowiązuje się nie udostępniać swojego hasła potrzebnego do korzystania z Serwisu osobom trzecim.
4. Na podstawie niniejszego regulaminu Uczestnik nie nabywa żadnych praw do treści publikowanych w Serwisie, ani do elementów samego Serwisu, takich jak jego projekt graficzny, interfejs, nazwa itp. Uczestnik uprawniony jest do korzystania z wymienionych treści i elementów Serwisu wyłącznie w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z przepisów regulujących dozwolony użytek osobisty.
§ 9
WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Aby poprawnie korzystać z Serwisu Uczestnik musi posiadać dostęp do komputera osobistego lub urządzenia mobilnego połączonego z siecią Internet, na którym zainstalowany jest jeden z poniższych programów:
a) FireFox wersja 5 lub nowsza;
b) Internet Explorer wersja 8 lub nowsza;
c) Opera wersja 10 lub nowsza;
d) Chrome wersja 18 lub nowsza
e) Safari wersja 5.1.5 lub nowsza.
2. Rejestracja w Serwisie wymaga ponadto posiadania konta poczty elektronicznej e-mail.
3. W związku z korzystaniem z Serwisu na komputerze, którym posługuje się Uczestnik mogą być zapisywane pliki typu cookie, służące gromadzeniu informacji związanych z korzystaniem z Serwisu. Pliki typu cookie umożliwiają w szczególności zidentyfikowanie komputera Uczestnika w związku z logowaniem w Serwisie.
§ 10
ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA W LIDZE BIEGOWEJ
1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z dalszego uczestnictwa w Lidze Biegowej poprzez samodzielne wyrejestrowanie się z Serwisu.
2. Jeżeli Uczestnik nie zaloguje się na swoje konto w Serwisie w ciągu kolejnych 365 dni kalendarzowych Organizator może zwrócić się do niego za pomocą poczty elektronicznej z prośbą o potwierdzenie woli dalszego uczestnictwa w Lidze Biegowej, informując o skutkach braku takiego potwierdzenia. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania prośby Organizatora Uczestnik nie potwierdzi woli dalszego uczestnictwa w Lidze Biegowej, Organizator może wykluczyć takiego Uczestnika z Ligi Biegowej i zlikwidować jego konto w Serwisie.
3. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w Lidze Biegowej, jak również w przypadku zakończenia jego uczestnictwa w Lidze Biegowej z innych przyczyn określonych w niniejszym regulaminie, Organizator usunie z Serwisu wszelkie treści odnoszące się do takiego Uczestnika.
§ 11
UPRAWNIENIA ORGANIZATORA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Ligi Biegowej i Serwisu w każdym czasie, bez podawania przyczyn, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników. Informacja o zakończeniu funkcjonowania Ligi Biegowej opublikowana zostanie w Serwisie z wyprzedzeniem 14 dni.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, bez podawania przyczyn, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników. Organizator zamieści w Serwisie informację o zmianie regulaminu co najmniej na 14 dni przed datą jej wejścia w życie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji na inny podmiot części lub całości swoich praw i obowiązków związanych z Ligą Biegową i Serwisem. Organizator zamieści w Serwisie informację o planowanej cesji co najmniej na 14 dni przed datą jej wejścia w życie.
4. Brak zgody Uczestnika na zmianę niniejszego regulaminu lub na cesję praw i obowiązków w sytuacjach wymienionych powyżej jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego uczestnictwa w Lidze Biegowej i z korzystania z Serwisu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do powierzenia bezpośredniej obsługi Serwisu wybranemu przez siebie podmiotowi trzeciemu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego częściowego lub całkowitego zawieszenia funkcjonowania Serwisu w celu wprowadzenia w nim ulepszeń lub przeprowadzania jego konserwacji. W takim przypadku Organizator zamieści w Serwisie odpowiednią informację.
§ 12
DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe Uczestników są zbierane przez Organizatora w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Ligi Biegowej i nie będą udostępniane podmiotom trzecim, o ile nie nastąpią przypadki zobowiązujące Organizatora do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe Uczestników publikowane są w Serwisie w zakresie wyraźnie określonym w niniejszym regulaminie.
2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Podanie kompletnych danych osobowych (za wyjątkiem wizerunku) stanowi jednak konieczny warunek uczestnictwa w Lidze Biegowej.
3. Dokonując rejestracji w Serwisie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w związku z uczestnictwem w Lidze Biegowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Dokonując rejestracji w Serwisie Uczestnik, poprzez odrębne oświadczenie wyraża również zgodę na otrzymywanie od Organizatora na podany adres e-mail informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych dotyczących produktów i usług samego Organizatora lub podmiotów trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania. Uczestnik ma również prawo żądać zaniechania przetwarzania swoich danych poprzez usunięcie z bazy danych, jednak w takim przypadku nie może on nadal uczestniczyć w Lidze Biegowej.
6. Uczestnik ma obowiązek aktualizowania swoich danych osobowych oraz innych danych przekazanych Organizatorowi w związku z uczestnictwem w Lidze Biegowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaniedbania przez Uczestnika tego obowiązku.
7. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, który zapewni ochronę tych danych w sposób przewidziany przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
8. Wraz z zakończeniem uczestnictwa danego Uczestnika w Lidze Biegowej Organizator usunie dane takiego Uczestnika, zaprzestając tym samym przetwarzania jego danych osobowych. Organizator zastrzega sobie jednak możliwość dalszego przetwarzania danych takich jak czas logowania i adres IP Uczestnika na potrzeby organów, urzędów i sądów, które zgodnie z przepisami prawa mają prawo do wglądu w takie dane.
§ 13
KONTAKT Z ORGANIZATOREM I REKLAMACJE
1. Kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących funkcjonowania Ligi Biegowej i Serwisu możliwy jest za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej: info@ligabiegowa.pl.
2. Korespondencję przeznaczoną dla Uczestników Organizator będzie wysyłał za pomocą poczty elektronicznej na adresy podane przy rejestracji w Serwisie.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Ligi Biegowej oraz Serwisu rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia tego terminu w przypadku szczególnej złożoności danej reklamacji lub podejmowanych czynności wyjaśniających, zwłaszcza z udziałem innego Uczestnika.
§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Aktualna treść niniejszego regulaminu publikowana jest w Serwisie.
2. Wszystkie stosunki prawne wynikające z uczestnictwa w Lidze Biegowej i korzystania z Serwisu podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

KALENDARZ
Lipiec 2024
pon wt śr czw pt sob nd
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Brak biegów w tym dniu
Pełny kalendarz
Polecane biegi
Partnerzy:

OSHEE
Organizator:

Partner techniczny:

enduhub

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Krok 1

Podaj podstawowe dane o biegu

NAZWA BIEGU*

WYBIERZ DYSTANS*
(możesz wybrać więcej niż jeden)

WYBIERZ DATĘ BIEGU*

GODZINA ROZPOCZĘCIA ZAWODÓW*

:

MIEJSCOWOŚĆ*

STRONA WWW BIEGU

Zaloguj się do serwisu

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Przypomnij mi hasło

Przypomnienie hasła

Zarejestruj się

Hasło musi składać się z min. 6 znaków, max. 30 znaków i musi zawierać cyfry, litery i duże litery.